تبلیغات
واژه - داستان "خونابه ی انار" از جلال جووووووووووووووووووون!
واژه
واژه هارابایدشست. واژه بایدخودباد, واژه بایدخودباران باشد.

خوب! خوب! خوب!

من اومدم با داستانی از جلال آل احمد.داستان "خونابه ی انار"از مجموعه داستان پنج داستان که بعد از مرگ جلال چاپ شده.اولین داستان این مجموعه به نام گلدسته ها و فلک تو کتاب ادبیات دبیرستان هم بوده.خونابه ی انار آخرین داستان این مجموعه داستانه.

 

خونابه ی  انار

       سر دیوار دخمه دو لاشخور نشسته بودند.بامنقارهای برگشته و سر و گردن های تو کشیده وپنجه هایی که هم چون مخی به سنگ فرورفته بود. وهردو با چشمان ریز و گرد و زردرنگ خود به راه می نگریستند.راه خط سفید مارپیچی بود که از آن دور ها لابد از آنجا که سواد شهری حاشیه ی صاف افق را مشوش می کرد پیش می آمد و می آمد و می آمد تا پای تپه ای که دخمه هم چون شب کلاهی وارونه برسر نهاده بود.وبعد از دامنه ی سنگی تپه بالامی رفت و به در دخمه تمام می شد.در کمرکش باریک راه چند جنبنده ی سیاه رنگ هم چون مورچه هایی در آلودگی غبار می خزیدند و جلو می آمدند.به طرف دخمه می آمدند...

بقیه اش تو ادامه مطلب

خونابه ی انار

سر دیوار دخمه دو لاشخور نشسته بودند.بامنقارهای برگشته و سر و گردن های تو کشیده وپنجه هایی که هم چون مخی به سنگ فرورفته بود. وهردو با چشمان ریز و گرد و زردرنگ خود به راه می نگریستند.راه خط سفید مارپیچی بود که از آن دور ها لابد از آنجا که سواد شهری حاشیه ی صاف افق را مشوش می کرد پیش می آمد و می آمد و می آمد تا پای تپه ای که دخمه هم چون شب کلاهی وارونه برسر نهاده بود.وبعد از دامنه ی سنگی تپه بالامی رفت و به در دخمه تمام می شد.در کمرکش باریک راه چند جنبنده ی سیاه رنگ هم چون مورچه هایی در آلودگی غبار می خزیدند و جلو می آمدند.به طرف دخمه می آمدند.و لاشخور ها با چشم های گرد و دوربین,این چیز های جنبنده و غبار انگیز را می پاییدند.کوفتگی گنگی که در عضلات خود داشتند گرسنگی دور و دراز اخیر را به یادشان می آورد که هی پر باز کنند و چرخی بزنند و از طعمه ی تازه ای که می رسید خبری بگیرند.اما هنوز بویی از آن چیز های جنبنده نمی آمد.این بود که همچنان نشستند و همچنان که چیز های جنبنده نزدیک و بزرگ می شد آن ها گردن های خود را با سر های کوچک مار مانند از تن در می آوردند.تا جنبنده های سیاه رنگ در پس دیواری از چهارطاقی های پای تپه گم شدند و آن وقت یکی از آن دو خیزی برداشت و بال گسترد و روی هوا چرخی زد و برگشت و دوباره سر دیوار دخمه نشست و به دومی گفت:

-ده پاشو! مگر نمی بینی دارند می آیند؟تو هم که چقدر چرت میزنی...

لاشخور دومی به شنیدن این نوید پر و بالش را کمی از هم باز کرد. انگار که بخواهد شپشه ای را بجوید. و گفت:

-خیال می کنی این لاشه های پیر رمقی واسه آدم می گذارند؟آن هم سالی ماهی یک بار؟برای این که بال آدم ناداشته باشد گوشت و پوست جوان لازم است.این پیر لاشه ها اگر رمقی داشتند که به پای خودشان روانه ی "چینوت" پل نمی شدند.آره پسر جان! من ازبس چشمهای کورمکوری این پیر لاشه ها را در آورده ام,دیگر چشم های خودم دارد از کار می افتد.خودت برو ببین چه خبر است.من دیگر از دنیا قطع امید کرده ام.شهر به این گندگی را می بینی؟من می دانم.سالهاست می دانم.از آن وقت که تو هنوز نبودی تا سر دخمه بنشینی.اهل این شهر به خود اورمزد قسم خورده اند که فقط پیرلاشه هایشان را به دخمه بسپرند.جوان هاشان خیلی کار های واجب تر دارن.آره جانم!اما باز گلی به جمال این ها.شهر های دیگر که اصلا در دخمه ها را بسته اند.و آن قدر ندید بدید شده اند که همان پیر لاشه هارا هم می تپانند زیر خاک.تازه یک مثل هم دارند که می گوید:"به گربه گفتند گهت درمان خاک کرد روش"

لاشخور اولی که حوصله اش سر رفته بود و دم به دم سرش را به طرف دیواری می گرداند که جنبنده های غبار کننده پشتش گم شده بودند گفت: هیچ وقت  در تو خیر و برکتی نبود.مرا ببین که به پای تو دارم پیر می شوم.هی پرچانگی هی پر حرفی.

و گلوله شد و از سر دیوار دخمه در هوا جست و بال کشید و رفت تا سرو گوشی آب بدهد.جنبنده های سیاه رنگ پنج تا بودند و چند نفر از جنس دوپا در اطرافش می پلکیدند و با دخمه بان ها کاری داشتند.پرنده ی کنجکاو به طرف ردیف جنبنده های بی حرکت ایستاده کوس بست و با اندکی ارتفاع از بغل آنها گذشت و داخل یکی از آنها بسته ی انار را دید و سفیدی پوشش لاشه را کهزیر بسته ی انار بود و بعد اوج گرفت و برگشت سر دیوار دخمه.نفسش که جا آمد گفت:

- می دانی؟کاش از اورمزد چیز دیگری خواسته بودی.به نظرم گوشت و خون جوان نصیبمان شده باشد.

لاشخور دومی گفت:

این خوش بینی توهم که ما را کشت. آره جانم!آرزو به جوان ها عیب نیست.

لاشخور اولی که  دیگر عصبانی شده بود گفت:

-چه می گویی پیرزن؟خودم بسته ی انار را روی لاشه دیدم.پیرلاشه ها آنقدر میراث خور دارند که این همه انار روی شان نباشد.

به شنیدن این نوید لاشخور دومی سرش را کج کرد و دنبال شپشه ای لای پرو بال خود گشت وگفت:

_برویم

 

واین بار هر دو لاشخور پرکشیدند.هم چون طواف کنندگانی صبور و تازه نفس بر فراز جمع مشایعت کنندگان که ساکت و با طمانینه آداب خود را به جای می آوردند.یکی از دخمه بان ها در دخمه را باز کرد و دیگری بسته ی سفید پوش لاشه را به دوش کشید واز پلکان بال برد. دو نفر از مشایعان انار ها را در هرقدم به زمین می کوفتند وچند نفر می گریستند و سر تکان می دادند و یکی بخور می سوزاند و کودکی سنگی به طرف لاشخور ها پرتاب کرد که سخت جسورانه در اطراف جمع پر می کشیدند.کسی به کودک پرخاش کرد و لاشخور ها دور شدند و به سوی دیوار پشت دخمه رفتند و نشستند و نفس تازه کردند و دیدند که دخمه بان ها دوتایی لاشه را به جایش گذاشتند و رفتند.

-چرا سفیدی را پاره نکردند؟

-چه می دانم جوان.اصلا آخر الزمان شده.نمی دانم پس چرا سائوشیانت این ها ظهور نمی کند...من که پنجه هایم قوت ندارد.

و در دخمه که بسته شد لاشخور ها به طرف لاشه کوس بستند و آن که جوان تر بود به یک ضربه ی منقار روپوش را درید و چنگ در گوشت برد.دومی که تازه نشسته بود گفت:

-عجب بویی می دهد! این که بوی لاشه نیست.و اصلا چرا رنگ گوشت اینطور برگشته است؟

وگرسنگی بیش از آن بود که اولی جواب اورا بدهد.این بود که دومی گفت:

-من که از این گوشت نمی خورم.

-به درک.برو دانه انار هارا جمع کن تا یبوست بگیری.

-کله خری نکن جوان!این گوشت و پوست جوان را همین جوری نذر ما نکرده اند.کاسه ای زیر نیم کاسه است. آن قدر هول نزن. خیر نمی بینی ها!

 

اما لاشخور اولی گوشش بدهکار نبود. هم چنان که لاشخور دومی اورا می پایید تا در منقار و چنگالش توان بود درید و کند و خوردو همچه که به تفنن سراغ چشم ها رفت تا خستگی منقار خود را بگیرد چیزی در درونش به هم آشفت و سرش گیج خورد و کنار لاشه افتاد.اول لرزید و بعد گردن افراشت و چنگال هارا  دراز کرد تا آشوب را از خود براند. اما همچنان که بود بر جای سرد شد.لاشخور پیر سری جنباند و در دل گفت:

-بیاه!تا تو باشی دیگر سرتغی نکنی.حال کو تا یک همدم دیگر پیدا کنم.توی این بر بیابان که دیگر لاشه ها هم بوی لاشه نمی دهند.

و پرکشید و به زحمت برخاست و رفت سراغ انار ها که بیرون دخمه در هرقدم ترکیده افتاده بود و خونابه ی قرمز رنگی از کنار دهان هرکدام می تراوید.

                                                                                              

                                                                                             پایان

نوع مطلب : داستان سرا، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Thanks, I enjoy this.
cialis for sale south africa cialis lowest price comprar cialis navarr trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis venta de cialis canada purchase once a day cialis cialis qualitat the best site cialis tablets cialis italia gratis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of forum posts!

cialis alternative tadalafil generic cialis vs viagra cialis free trial canada discount drugs cialis cialis billig click here cialis daily uk effetti del cialis are there generic cialis cialis price in bangalore
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Well spoken truly. !
how does cialis work price cialis best cialis dose 30mg cialis usa cost generic cialis soft gels the best choice cialis woman buy generic cialis compare prices cialis uk only best offers 100mg cialis wow cialis 20
یکشنبه 11 آذر 1397 12:32 ق.ظ

With thanks, Good stuff!
female cialis no prescription comprar cialis 10 espa241a purchase once a day cialis cialis generic cialis in sconto ou acheter du cialis pas cher buying brand cialis online tadalafil 5mg cialis prices cialis generico postepay
شنبه 10 آذر 1397 11:18 ق.ظ

You actually reported that fantastically.
side effects of cialis cialis italia gratis dose size of cialis side effects of cialis miglior cialis generico cialis 20 mg best price acheter du cialis a geneve cialis para que sirve cialis lilly tadalafi buy online cialis 5mg
شنبه 10 آذر 1397 12:03 ق.ظ

Tips effectively applied.!
cialis uk next day buy online cialis 5mg buy cialis cheap 10 mg buying cialis on internet chinese cialis 50 mg cialis savings card buy cheap cialis in uk india cialis 100mg cost cialis wir preise cialis professional yohimbe
جمعه 9 آذر 1397 12:57 ق.ظ

You actually reported it well.
tadalafil 10 mg cialis bula cialis super acti cialis daily dose generic does cialis cause gout interactions for cialis cialis 20 mg cost acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico cilas
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:50 ق.ظ

Amazing postings, Cheers!
prix cialis once a da venta de cialis canada side effects for cialis cialis 5 mg schweiz cialis mit grapefruitsaft cialis australian price trusted tabled cialis softabs warnings for cialis cialis official site cialis herbs
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:09 ق.ظ

You reported it adequately!
levitra without a doctor prescription generic levitra levitra online buy levitra 20 mg vardenafil 20mg buy generic levitra levitra 20mg buy generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 01:52 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
look here cialis order on line trusted tabled cialis softabs cialis professional from usa cialis cuantos mg hay we like it cialis soft gel viagra or cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis daily dose generic cialis generic cialis without a doctor's prescription
شنبه 7 مهر 1397 11:42 ب.ظ

You mentioned it perfectly.
cialis super kamagra prices for cialis 50mg cialis 50 mg soft tab rx cialis para comprar generic cialis in vietnam cialis sans ordonnance cilas cialis usa cost generic cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 03:02 ب.ظ

Wonderful data, Appreciate it!
canada medications cheap canadian online pharmacies legal cialis from canada pharmacy onesource buy vistagra usa trusted pharmacy canada scam canadian discount pharmacies in canada canadian pharmacy uk delivery legitimate canadian mail order pharmacies buy viagrow
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:47 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis side effects dangers cialis rckenschmerzen we choice cialis uk cialis rezeptfrei sterreich cialis 100 mg 30 tablet buy name brand cialis on line cialis generico in farmacia cialis italia gratis cialis pas cher paris miglior cialis generico
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:39 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
canadian pharmaceuticals companies trust pharmacy canadian canadian pharmacycanadian pharmacy cialis canadian pharmacy most reliable canadian pharmacies prescriptions from canada without online pharmacies india pharmacy near me canada online pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:46 ق.ظ

Truly lots of terrific info.
buy viagra china online pharmacy viagra online viagra purchase price on viagra viagra rx online buy tadalafil online where can i buy viagra pills blue pills cheap generic viagra online get a prescription for viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:16 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis without a doctor's prescription cialis generic order cialis from india overnight cialis tadalafil tadalafil 5mg cialis daily cialis efficacit prix de cialis cialis purchasing sublingual cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:44 ق.ظ

You actually said that exceptionally well.
canadian discount cialis only here cialis pills cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg effectiveness buying cialis in colombia only now cialis for sale in us cialis 100 mg 30 tablet opinioni cialis generico cialis online holland achat cialis en itali
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:55 ق.ظ

Many thanks, I appreciate this!
cialis e hiv cialis super kamagra cialis baratos compran uk cialis price thailand we use it cialis online store cipla cialis online cialis canadian drugs cialis pills price each cialis canada on line cialis tablets
یکشنبه 21 مرداد 1397 09:20 ب.ظ

Amazing lots of excellent information!
cialis coupons safe site to buy cialis online cialis canada pastillas cialis y alcoho price cialis best buying cialis overnight cialis 5 mg buy cialis en mexico precio buy cialis uk no prescription cialis pills in singapore
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:52 ق.ظ

Kudos. Loads of stuff!

dose size of cialis cialis cuantos mg hay preis cialis 20mg schweiz price cialis per pill what is cialis miglior cialis generico tadalafil 20 mg brand cialis generic cialis from canada cialis rezeptfrei
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:38 ق.ظ

Truly a good deal of awesome advice!
buy viagra discount sildenafil or viagra order viagra usa ordering viagra online can i buy viagra over the counter buy viagra online without prescription buy brand viagra online without prescription where can i buy viagra without a prescription can i buy viagra buy viagra online usa
جمعه 17 فروردین 1397 06:25 ب.ظ

Awesome content. Thank you!
cialis therapie comprar cialis navarr online prescriptions cialis viagra vs cialis tadalafil 20mg cialis 50 mg soft tab cialis billig cialis professional from usa legalidad de comprar cialis cialis 5mg billiger
جمعه 3 فروردین 1397 02:17 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
canadian discount cialis weblink price cialis cialis tadalafil cialis professional from usa side effects for cialis cialis 5mg when will generic cialis be available american pharmacy cialis we recommend cialis info cialis canadian drugs
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:23 ب.ظ

Thanks. I enjoy this.
wow cialis 20 dosagem ideal cialis generico cialis mexico cialis generico prix cialis once a da cialis for sale cialis authentique suisse cialis patent expiration effetti del cialis trusted tabled cialis softabs
شنبه 18 شهریور 1396 05:28 ب.ظ
certainly like your web site but you need to test the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I'll surely come again again.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:29 ب.ظ
Howdy would you mind letting me know which webhost you're using?

I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?
Thanks a lot, I appreciate it!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:49 ق.ظ
Hello there I am so delighted I found your website,
I really found you by error, while I was researching on Aol for something
else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a tremendous post and
a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time
to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read a great deal more, Please do keep up the superb jo.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 12:23 ق.ظ
I think that everything published was very reasonable.
However, what about this? what if you composed a catchier post title?
I am not saying your content isn't solid, however what if you added a
post title that makes people want more? I mean واژه -
داستان "خونابه ی انار" از جلال جووووووووووووووووووون!
is a little vanilla. You ought to peek at Yahoo's front page and watch
how they create article titles to grab people
to click. You might try adding a video or a pic or
two to get readers interested about what you've got to say.
Just my opinion, it might make your website a little bit more interesting.
سه شنبه 9 خرداد 1391 01:03 ب.ظ
سلام
خیلی ممنون از اینکه این داستان رو گذاشتید. خیلی توی نت گشتم تا پیدا کردم.
شما داستان خواهرم و عنکبوت رو ندارید بزارید؟ اونم پیدا نکردم .
پروانه چه اسمش آشناس! آره! خوندمش! ولی الان ندارمش شرمنده!
شنبه 19 آذر 1390 12:32 ق.ظ
سلام ابجی تمام امروز ودیروز دنباله نرم افزار فارسی ساز گشتم تا بالاخره پیدا کرم نمیدونی چند ساعت شد تو اپ بعدی حتما میگمشمن دوران راهنماییم بیشتر دوست داشتم البته دبیرستانم سال اولش خوب بودمن می خوام این داستان بخونم ولی الان نیتونم چون یه کارایی دارم بعد میام می خونمش از داستانایی که حیون توشه خوشم میاد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

ادبیات و... دیگر هیچ!
مدیر وبلاگ : پروانه
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی فارسی www.zirebaran.org-----> دریافت کد شکل ایکون

شیعه آرت